Småvilt på tillbakagång
Mountain Hare (Lepus timidus) on a snowy hillside in Scotland

Under 35 år har småviltstammarna i Finland inventerats. De flesta arter visar på minskade bestånd över tid men det finns framför allt en som istället ökat kraftigt under perioden.

Finska naturresursinstitutet har nu presenterat årets inventering av småvilt. Den visar att flera arter har minskat kraftigt över tid. Ett exempel på detta är skogsharen. Årets inventering visar dock att beståndet av skogshare är större än normalt med hänsyn tagen till den långvariga nedgången.